زموږ هدف

میرویس نیکه د لوړو زده کړو مؤسسه د سیمي او هیواد په کچه ټولني ته علمي او اکادمیک کادرونه وړاندي کوي