مدیریتونه

 

 

 

 

 

 

د میرویس نیکه لوړو زده کړو مؤسسه په خپل تشکیل کي لاندي مدیریتونه لري

د محصلانو چارو مديریت
مدیر جاوید احمد احمدي
www.mnu.edu.af
info@mnu.edu.af
0700002241 - 0700002243

 

 

د لوجیستک مديریت
مدیر نعمت الله حکيمي
www.mnu.edu.af
info@mnu.edu.af
0700002241 - 0700002243

 

 

مالي او اداري مديریت
مدیر محمد اکرم عظیمی
www.mnu.edu.af
info@mnu.edu.af
0700002241 - 0700002243

 

 

د طب پوهنځی تدریسی مديریت
مدیر دوست محمد عزيزي
www.mnu.edu.af
info@mnu.edu.af
0700002241 - 0700002243

 

 

د حقوقو او سیاسي علومو پپوهنځی تدریسي مديریت
مدیر فضل الرحمن شرافت
www.mnu.edu.af
info@mnu.edu.af
0700002241 - 0700002243

 

 

د اقتصاد پوهنځی تدریسي مديریت
مدیر ذکریا عابد
www.mnu.edu.af
info@mnu.edu.af
0700002241 - 0700002243

 

 

د لابراتوار مديریت
مدیر نقیب الله بشارت
www.mnu.edu.af
info@mnu.edu.af
0700002241 - 0700002243

 

 

د کتابتون مديریت
مدیر سید وهاب شاه معصوي
www.mnu.edu.af
info@mnu.edu.af
0700002241 - 0700002243