ریاستونه

د میرویس نیکه لوړو زده کړو مؤسسې په خپل تشکیل کي د پوهنځیو لپاره درې ریاستونه لري چي په لاندي ډول دي

۱  طب پوهنځی ریاست
د طب پوهنځی رئیس
ډاکټر فضل الرحمن ( حاشر )
اړيکي شمېره
۰۷۰۷۸۱۲۰۵۲

 

 

۲  اقتصاد پوهنځی ریاست
د اقتصاد پوهنځی رئیس
استاد عبدالواسع ( صديقي )
اړيکي شمېره
۰۷۲۹۱۱۱۰۰۱

 

 

۳ حقوق او سیاسي علومو پوهنځی  ریاست
د حقوق او سیاسي علومو پوهنځی رئیس
استاد نعمت الله ( حسني )
اړيکي شمېره
۰۷۰۲۱۱۳۳۴۶