آمریتونه

میرویس نیکه لوړو زده کړو مؤسسه په خپل تشکیل کي لاندي امريتونه لري
 

د څېړنیز مرکز آمریت
آمر پوهنیار نصيراحمد (نصرتي)
د اړيکي شمېره
۰۷۰۶۷۸۳۱۹۷

 

د نشراتو او راجسټر آمریت
آمر عبدالقادر (تکین)
د اړيکي شمېره
۰۷۰۸۷۱۰۶۸۷

 

د کیفیت ارتقاء آمریت
آمر انجنیر صفت الله (حميدي)
د اړيکي شمېره
۰۷۰۶۱۹۲۹۶۰

 

د پارا کلینیک آمریت
آمر دوست محمد (عابد)
د اړيکي شمېره
۰۷۰۰۰۰۲۲۴۱

 

د قضاء او څارنوالۍ څانګي آمریت
آمر میر احمد (رحلت)
د اړيکي شمېره
۰۷۰۰۰۰۲۲۴۱

 

د ادارې او ډيپلوماسۍ څانګي آمریت
آمرذبیح الله (الهام)
د اړيکي شمېره
۰۷۰۰۰۰۲۲۴۱