2022-08-03

دا ځل په طب پوهنځی کي د خويندو لپاره یو ښه چانس!

ځانګړتیاوي:

جلا ټولګی

ځانګړی تخفیف

مجهز ټــرانسپـــورټ

د عملي کار لپاره خپل روغتون

بېړه وکړئ همد اوس نوم لیکنه وکړئ!

کانکور د همدې میاشتي پر ۲۱مه نېټه اخیستل کیږي.

ویبپاڼه: www.mnu.edu.af

د اړيکو شمېرې: 0700002243 / 0700002241

پته: پته: ملا محمد حسن واټ، شپږمه ناحيه، ډنډ څلور لاری، کندهار

دا ځل په طب پوهنځی کي  د خويندو لپاره یو ښه چانس!



نور اړوند خبرونه
2022-Aug-15