2022-09-20

موضوع: پولي يا سرحدات

لیکنه: مسعود احمد ارین

د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځی محصل

میرویس نیکه لوړو زده کړو مؤسسه

(دمحصلينو د مقالو برخه)

څلورخواوې اوسياسي پولې په حقيقت كې ديوهېواد د ملي هويت پېژندنه ده، چې ديو سياسي واحد په توګه دنړۍ ملتونه يوله بله بېلوي. همدا پولې دې چې د هرهېواد جغرافيايي حدود تعين او مشخصوي او د حاكميت سيمې يې يو له بله بېلوي او معلوموي.

د يوهېواد پولې كه په وچه كې وي كه په اوبو (سيند،سمندرګي يا سمندر) كې، خاوره يې ډېره او پراخه وي كه لږه يا كوچنۍ، ځمكه يې متجانسه وي كه غيرمتجانسه، دښته وي كه غره ايزه، واحدمليت ولري كه ګڼ شمېر، يوه ژبه ولري اوكه بېلې، خو په دننه كې، دټاكلو سياسي پولو په چوكاټ او دنړۍ دهېوادونو په ليكه كې د يوه واحدهېواد په توګه پېژندل كېږي. نوځكه په يوه هېوادكې ټاكلي پولې ديوې سياسي سيمې هغه څرګندې بېلونكې پديدې دي چې دګاونډيو هېوادونو او نړۍوالو معيارونو په منلو سره رسمي، ملي او نړۍوال حيثيت غوره كوي.

د يو هېواد دسياسي پولو ټاكنه دهغه د اداري قلمرو، ملي حاكميت او دقانون د تطبيق ساحې راپېژنې او د همدغې ځمكنۍ پراختيا په چوكاټ كې اداري او قضائي وېشنه، د اقتصادي او ټولنيزو پروژو ترتيب، پرمختيايي پلانونه، انتخاباتي فعاليتونه، ګمركي چارې، د بانكنوټونو او پيسو قانوني چلښت او داسې نورې چارې هم ترسره كېږي.

په لنډ ډول ويلاى شو چې پولې د يو دولت يا هېواد تر كنټرول لاندې سيمې په خپله لمن كې رانغاړي او د يو هېواد متشكله عنصر يعنې قلمرو تثبيت او مشخصوي.

موضوع: پولي يا سرحداتنور اړوند خبرونه
2022-Sep-28