د اقتصاد څانګو معرفت

د اقتصاد څانګو معرفت

د څانګو معرفت

اقتصاد پوهنځی  په خپل تشکیل کي دوه څانګي یا ډيپارټمنټونه لري چي عبارت دي له:

  • د تجارت اداره BBA څانګه
  • د بانکي اومالي چارو څانګه

باید یادونه وشي چي د محصلینو د تقاضا په اساس اوس مهال یواځي د تجارت اداره BBA څانګه فعاله ده او دوهمه څانګه غیر فعاله ده.


2024-Jul-20