لرلید، رسالت او موخي

لرلید، رسالت او موخي

لیرلید:
میرویس نیکه د لوړو زده کړو مؤسسه غواړې چې د سیمې په کچه په علمي او څیړنیزو برخو کې د ټولنې ستونزې حل کړي.

رسالت: 
میرویس نیکه د لوړو زده کړو مؤسسې هڅه کړیده، چې د زده کړو او څیړنو په برخو کې علمي کادرونه ټولنې ته وړاندې کړي. 

هدف: 
علمي ،تدریسي او اداري فعالینونو داسي معیاري کول چي مؤسسه وکولاي سي د ژوند او اقتصاد په مختلیفو برخو کي دښه کیفیت لرونکي کادرونه وروزي ،ترڅو اسلامي ارزښتو نو او د هیواد ملي ګټو ته ژمن وي.
 


2024-Jul-20