د حقوقو څانګي شورا او کمېټه

د حقوقو څانګي شورا او  کمېټه

د حقوقو څانګي د علمي شورا د غړو ليست

شماره

نوم

دنده

 

ايمل آدرس

کتني

۱

ميراحمد رحلت

د کمېټې مسؤل

 

Rehlat.ma@gmail .com

 

۲

نويد احمد حيدري

د کمېټې منشي

 

[email protected]

 

۳

نذير احمد قريشي

د کمېټې غړی

 

[email protected]

 

۴

احمد خالد  وحدت

د کمېټې منشي

 

[email protected]

 

۵

نثاراحمد دُرانی

د کمېټې غړی

 

[email protected]

 

۶

احمد ظفر درانی

د کمېټې غړی

 

[email protected]

 

۷

بشير احمد پتمن

د کمېټې غړی

 

[email protected]

 

۸

نظرمحمد نظري

د کمېټې غړی

 

[email protected]

 

۹

عبدالواسع حسين

د کمېټې غړی

 

[email protected]

 

 

د حقوقو څانګي د کيفيت لوړاوي کمېټې د غړو ليست

شماره

نوم

دنده

 

ايمل آدرس

کتني

۱

ميراحمد رحلت

د کمېټې مسؤل

 

[email protected]

 

۲

احمد خالد  وحدت

د کمېټې منشي

 

[email protected]

 

۳

نثاراحمد دُرانی

د کمېټې غړی

 

[email protected]

 

۴

نذيراحمد قريشي

د کمېټې غړی

 

[email protected]

 

۵

نظرمحمد نظري

د کمېټې غړی

 

[email protected]

 

 


2024-Jul-20