د حقوقو او سياسي علومو پوهنځی تدريسي نصاب

د حقوقو او سياسي علومو پوهنځی تدريسي نصاب

د سياسي علومو او نړيوالو اړيکو څانګي درسي نصاب

لومړۍ ټولګۍ - لومړي سمسټر
د سياسي علومو او نړيوالو اړيکو څانګه

 

 

شماره

د مضمون نوم

د مضمون
کوډ نمبر

د مضمون
ډول

د کريډيټونو شمير

اړوند ډيپارټمنټ

په اونۍ کي درسي ساعتونه

په سمسټر کي د درسي
ساعتونو مجموعه

مخکینی اړين مضامين

 

 

 

نظري

عملي

مجموعه

 

 

 

 

 

1

سياست پوهنه (۱)

LP-PI
۰۱۰۶

اساسي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

نلري

 

 

2

نړيوال سازمانونه (۱)

LP-PI
۰۱۰۷

اساسي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

نلري

 

 

3

 نړيوالو اړيکو تاريخ (۱)

LP-PI
۰۱۰۸

اساسي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

نلري

 

 

4

ټولنپوهني بنسټونه

LP-PI
۰۱۰۹

اساسي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

نلري

 

 

5

 حقوقو بنسټونه

LP-PI
۰۱۱۰

اساسي

2

خصوصي حقوق

2

 

2

32

نلري

 

 

6

 اقتصاد بنسټونه

LP-PI
۰۱۱۱

اساسي

2

اقتصاد

2

 

2

32

نلري

 

 

7

اسلامي ثقافت

SL-IC
۰۱۰۱

پوهنتون
شمول

1

شرعيات

1

 

1

16

نلري

 

 

8

بهرنۍ ژبه

Li-En
۰۱۰۲

پوهنتون
شمول

2

ادبيات انګليسي

2

 

2

32

نلري

 

 

9

چاپېريال ساتنه

Ns-Em
۰۱۰۴

پوهنتون
شمول

2

د ژوند چاپېريال
څخه ساتنه

2

 

2

32

نلري

 

 

10

افغانستان معاصر تاريخ

Ss-Hi
۰۱۰۵

پوهنتون
شمول

2

ټولنيز علوم

2

 

2

32

نلري

 

 

په سمسټر کي د درسي ساعتونو او کريډيټونو مجموعه

19

---

304

 

 

لومړۍ ټولګۍ - دوهم سمسټر
د سياسي علومو او نړيوالو اړيکو څانګه

 

 

شماره

د مضمون نوم

د مضمون
کوډ نمبر

د مضمون
ډول

د کريډيټونو شمير

اړوند ډيپارټمنټ

په اونۍ کي درسي ساعتونه

په سمسټر کي د درسي
ساعتونو مجموعه

مخکینی اړين مضامين

 

 

نظري

عملي

مجموعه

 

 

 

 

1

سياست د علم بنسټونه (۲)

LP-PI
۰۲۰۶

اساسي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0106

 

 

2

نړيوال سازمانونه (۲)

LP-PI
۰۲۰۷

اساسي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0107

 

 

3

 نړيوالو اړيکو تاريخ (۲)

LP-PI
۰۲۰۸

اساسي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0108

 

 

4

د غرب سياسي افکارو تاريخ (۱)

LP-PI
۰۲۱۴

اساسي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0106

 

 

5

سياسي ترمينالوژي

LP-PI
۰۲۱۵

اساسي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0106

 

 

6

ډيموکراسۍ اصول او بنسټونه

LP-PI
۰۲۱۶

اساسي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0106

 

 

7

اداره او مدريت

LP-PI
۰۲۱۷

اساسي

2

عامه اداره

2

 

2

32

نلري

 

 

8

عمومي اساسي حقوق

LP-PI
۰۲۱۸

اساسي

2

عمومي حقوق

2

 

2

32

LP-PI
0110

 

 

9

اسلامي ثقافت (۲)

SL-IC
۰۲۰۱

پوهنتون
شمول

1

شرعيات

1

 

1

16

LP-PI
0201

 

 

10

بهرنۍ ژبه

LI-EN
۰۲۰۲

پوهنتون
شمول

2

انګليسي ادبيات

2

 

2

32

نلري

 

 

په سمسټر کي د درسي ساعتونو او کريډيټونو مجموعه

19

---

304

 

 

دوهم ټولګۍ - دريم سمسټر

 

 

شماره

د مضمون نوم

د مضمون
کوډ نمبر

د مضمون
ډول

د کريډيټونو شمير

اړوند ډيپارټمنټ

په اونۍ کي درسي ساعتونه

په سمسټر کي د درسي
ساعتونو مجموعه

مخکینی اړين مضامين

 

 

نظري

عملي

مجموعه

 

 

 

 

1

 د غرب د سياسي افکارو تاريخ (۲)

LP-PI
۰۳۱۴

اساسي

3

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

3

 

3

48

LP-PI
0214

 

 

2

 څېړنه

LP-PI
۰۳۱۹

اساسي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

نلري

 

 

3

 بهرنۍ ژبه (تخصصي)

LP-PI
۰۳۲۰

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

نلري

 

 

4

 افغانستان اساسي حقوق

LP-PI
۰۳۲۱

تخصصي

2

عمومي حقوق

2

 

2

32

LP-PI
0110

 

 

5

 اسلام سياسي اندونه

LP-PI
۰۳۲۲

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0206

 

 

6

په سويلي اسيا کي سياست او حکومت

LP-PI
۰۳۲۳

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0206

 

 

7

افغانستان د بهرنيو اړيکو تاريخ

LP-PI
۰۳۲۴

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0103

 

 

8

اسلامي سياسي خوځښتونه او جريانات

LP-PI
۰۳۲۵

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

نلري

 

 

9

اسلامي ثقافت (۳)

SL-IC
۰۳۰۱

پوهنتون
شمول

1

شرعيات

1

 

1

16

LP-PI
0201

 

 

10

کمپيوټر

 CS-IS
۰۳۰۳

پوهنتون
شمول

1

کمپيوټر ساينس

1

 

1

16

نلري

 

 

11

اختياري مضمون

...

اختياري

1

...

1

 

1

16

نلري

 

 

په سمسټر کي د درسي ساعتونو او کريډيټونو مجموعه

20

---

336

 

 

دوهم ټولګۍ - څلورم سمسټر
د سياسي علومو او نړيوالو اړيکو څانګه

 

 

شماره

د مضمون نوم

د مضمون
کوډ نمبر

د مضمون
ډول

د کريډيټونو شمير

اړوند ډيپارټمنټ

په اونۍ کي درسي ساعتونه

په سمسټر کي د درسي
ساعتونو مجموعه

مخکینی اړين مضامين

 

 

نظري

عملي

مجموعه

 

 

 

 

1

 څېړني روشونه (تخصصي) (۲)

LP-PI
۰۴۱۹

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0319

 

 

2

 نړيوالو اړيکو اصول (۱)

LP-PI
۰۴۲۸

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0206

 

 

3

شلمي پېړۍ سياسي اندونه

LP-PI
۰۴۲۹

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0206

 

 

4

سياسي جغرافيه

LP-PI
۰۴۳۰

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0206

 

 

5

سياسي پرمختګ او نوی توب (نوسازی و توسعه سياسی)

LP-PI
۰۴۳۱

اساسي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0206

 

 

6

بهرنۍ ژبه (تخصصي)

LP-PI
۰۴۳۲

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

نلري

 

 

7

 په منځنۍ اسيا کي سياست او حکومت

LP-PI
۰۴۳۳

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0206

 

 

8

رهبرۍ اصول

LP-PI
۰۴۳۴

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0217

 

 

9

ټاکنيز نظامونه

LP-PI
۰۴۳۵

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0218

 

 

10

اسلامي ثقافت (۴)

SL-IC
۰۴۰۱

پوهنتون
شمول

1

شرعيات

1

 

1

16

LP-PI
0301

 

 

په سمسټر کي د درسي ساعتونو او کريډيټونو مجموعه

19

---

304

 

 

دريم ټولګۍ - پنځم سمسټر
د سياسي علومو او نړيوالو اړيکو څانګه

 

 

 

شماره

 

د مضمون
کوډ نمبر

د مضمون
ډول

د کريډيټونو شمير

اړوند ډيپارټمنټ

په اونۍ کي درسي ساعتونه

په سمسټر کي د درسي
ساعتونو مجموعه

مخکینی اړين مضامين

 

 

نظري

عملي

مجموعه

 

 

 

 

1

نړيوالو اړيکو اصول (۲)

LP-PI
۰۵۲۸

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0428

 

 

2

نړيوال عمومي حقوق (۱)

LP-PI
۰۵۳۶

تخصصي

2

عمومي حقوق

2

 

2

32

LP-PI
0110

 

 

3

سياسي ټولنپوهنه (۱)

LP-PI
۰۵۳۷

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0109

 

 

4

 مخ پر وده هيوادونو سياسي او اقتصادي مسايل

LP-PI
۰۵۳۸

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0206

 

 

5

اساسي مقايسوي حقوق

LP-PI
۰۵۳۹

اساسي

2

عمومي حقوق

2

 

2

32

LP-PI
0218

 

 

6

سوله او د شخړو حل

LP-PI
۰۵۴۰

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0206

 

 

7

 ډيپلوماسي بنسټونه

LP-PI
۰۵۴۱

اساسي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0428

 

 

8

نړيوالتوب

LP-PI
۰۵۴۲

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0108

 

 

9

اسلامي ثقافت (۵)

SL-IC
۰۵۰۱

پوهنتون
شمول

1

شرعيات

1

 

1

16

LP-PI
0401

 

 

10

اختياري مضمون

...

اختياري

1

...

1

 

1

16

نلري

 

 

په سمسټر کي د درسي ساعتونو او کريډيټونو مجموعه

18

---

304

 

 

دريم ټولګۍ - شپږم سمسټر
د سياسي علومو او نړيوالو اړيکو څانګه

 

 

شماره

د مضمون نوم

د مضمون
کوډ نمبر

د مضمون
ډول

د کريډيټونو شمير

اړوند ډيپارټمنټ

په اونۍ کي درسي ساعتونه

په سمسټر کي د درسي
ساعتونو مجموعه

مخکینی اړين مضامين

 

 

نظري

عملي

مجموعه

 

 

 

 

1

نړيوال عمومي حقوق (۲)

LP-PI
۰۶۳۶

تخصصي

2

عمومي حقوق

2

 

2

32

LP-PI
0536

 

 

2

سياسي ټولنپوهنه (۲)

LP-PI
۰۶۳۷

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0537

 

 

3

اداري حقوق

LP-PI
۰۶۴۵

اساسي

2

عمومي حقوق

2

 

2

32

LP-PI
0110

 

 

4

بهرني سياست د تحليل بنسټونه

LP-PI
۰۶۴۶

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0528

 

 

5

ډيپلوماټيک او قنسلي حقوق

LP-PI
۰۶۴۷

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0541

 

 

6

ډيپلوماټيک اداب او تشريفات

LP-PI
۰۶۴۸

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0541

 

 

7

 په  امريکا په متحده ايالات کي سياست او حکومت

LP-PI
۰۶۴۹

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0206

 

 

8

 افغانستان سياسي نظام

LP-PI
۰۶۵۰

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0206

 

 

9

اسلامي ثقافت (۶)

SL-IC
۰۶۰۱

پوهنتون
شمول

1

شرعيات

1

 

1

16

LP-PI
0501

 

 

10

اختياري مضمون

...

اختياري

1

...

1

 

1

16

نلري

 

 

په سمسټر کي د درسي ساعتونو او کريډيټونو مجموعه

18

---

288

 

 

څلورم ټولګۍ - اووم سمسټر
د سياسي علومو او نړيوالو اړيکو څانګه

 

 

شماره

د مضمون نوم

د مضمون
کوډ نمبر

د مضمون
ډول

د کريډيټونو شمير

اړوند ډيپارټمنټ

په اونۍ کي درسي ساعتونه

په سمسټر کي د درسي
ساعتونو مجموعه

مخکینی اړين مضامين

 

 

نظري

عملي

مجموعه

 

 

 

 

1

 نړيوالو اړيکو تيوريګاني (۱)

LP-PI
۰۷۵۳

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0528

 

 

2

د سترو قدرتونو  بهرني سياست

LP-PI
۰۷۵۴

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0646

 

 

3

نړيوال امنيت

LP-PI
۰۷۵۵

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0528

 

 

4

نړيوال تجارت

LP-PI
۰۷۵۶

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0111

 

 

5

بشر حقوق

LP-PI
۰۷۵۷

اساسي

2

عمومي حقوق

2

 

2

32

LP-PI
0110

 

 

6

مقايسوي سياست

LP-PI
۰۷۵۸

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0528

 

 

7

اسلامي ثقافت (۷)

SL-IC
۰۷۰۱

پوهنتون
شمول

1

شرعيات

1

 

1

16

LP-PI
0601

 

 

8

عملي برنامه (شبيه سازي)

LP-PI
۰۷۵۹

عملي کار او پايليک

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

نلري

 

 

9

پايليک

LP-PI
۰۷۶۰

عملي کار او پايليک

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

نلري

 

 

10

اختياري مضمون

...

اختياري

1

...

1

 

1

16

نلري

 

 

په سمسټر کي د درسي ساعتونو او کريډيټونو مجموعه

18

---

288

 

 

څلورم ټولګۍ - اتم سمسټر
د سياسي علومو او نړيوالو اړيکو څانګه

 

 

شماره

د مضمون نوم

د مضمون
کوډ نمبر

د مضمون
ډول

د کريډيټونو شمير

اړوند ډيپارټمنټ

په اونۍ کي درسي ساعتونه

په سمسټر کي د درسي
ساعتونو مجموعه

مخکینی اړين مضامين

 

 

نظري

عملي

مجموعه

 

 

 

 

1

 نړيوالو اړيکو تيوريګاني (۲)

LP-PI
۰۸۵۳

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0753

 

 

2

 سترو قدرتونو  بهرني سياست (۲)

LP-PI
۰۸۵۴

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0754

 

 

3

نړيوال سياسي اقتصاد

LP-PI
۰۸۶۳

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0111

 

 

4

سياسي ارواپوهنه

LP-PI
۰۸۶۴

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

نلري

 

 

5

 نړۍ سياسي مسايل

LP-PI
۰۸۶۵

تخصصي

2

سياسي علوم
او نړيوالي اړيکي

2

 

2

32

LP-PI
0528

 

 

6

پايليک

LP-PI
۰۸۶۰

عملي کار او پايليک

4

اړوند ډيپارټمنټ

4

 

4

64

LP-PI
0760

 

 

7

کار زده کړه

LP-PI
۰۸۶۶

عملي کار او پايليک

2

اړوند ډيپارټمنټ

1

 

1

16

نلري

 

 

8

اسلامي ثقافت (۸)

LP-PI

 
۰۸۰۱

 

پوهنتون شمول

1

شرعيات

1

 

1

16

LP-PI

 
0701

 

 

 

په سمسټر کي د درسي ساعتونو او کريډيټونو مجموعه

17

---

336

 

 
                       

 

 
  د حقوقو څانګي درسي نصاب                        

 

 

 

د حقوقو څانګې د لومړي سمسټر نصاب

مخکیني اړین مواد

په سمسټر کې د درسي ساعتونو مجموعه

د اونۍ درسي ساعتونه

اړوند څانګه

د کريډيټ شمېر

د مضمون نوعیت

د مضمون کوډ نمبر

د مضمون نوم

شمېره

مجموعه

عملي

نظري

نه لري

۴۸

۳

 

۳

خصوصي حقوق

۳

اساسي

LP-LA 0106

مبادي حقوق (۱)

1

نه لري

۳۲

۲

 

۲

خصوصي حقوق

۲

اساسي

LP-LA 0107

د اسلامي حقوقو اساسات

2

نه لري

۳۲

۲

 

۲

عمومي حقوق

۲

اساسي

LP-LA 0108

د بشر حقوق

3

نه لري

۳۲

۲

 

۲

نړیوالې اړيکې

۲

اساسي

LP-LA 0109

د سیاست د علم مباني

4

نه لري

۳۲

۲

 

۲

خصوصي حقوق/ شرعیات

۲

اساسي

LP-LA 0110

د فقهې مبادي

5

نه لري

۳۲

۲

 

۲

اقتصاد

۲

اساسي

LP-LA 0111

د عامه اقتصاد مبادي

6

نه لري

۳۲

۲

 

۲

شرعیات

۲

پوهنتون شموله

SL-IC ۰۱۷۱

اسلامي ثقافت

( د اسلام اعتقادي نظام)

7

نه لري

۱۶

۱

 

۱

شرعیات

۱

پوهنتون شموله

SL-IC ۰۱۷۲

اسلامي ثقافت

( تلاوت او تجويد)

8

نه لري

۳۲

۲

 

۲

ادبیات

۲

پوهنتون شموله

LI-EN 0102

خارجي ژبه

9

نه لري

۳۲

۲

 

۲

نړیوالې اړیکې

۲

پوهنتون شموله

SS-HI 0105

د افغانستان معاصر تاریخ

10

نه لري

۱۶

۱

 

۱

د جزا حقوق او جنایي علوم

۱

اختیاري

LP-LA 0114

اختیاري مضمون

( د جزا حقوقو تاريخ)

۱۱

 

۳۳۶

 

۲۱

په سمستر کی د ټولو درسي ساعتونو او کریډیتونو مجموعه

د حقوقو څانګې د دوهم سمسټر نصاب

مخکیني اړین مواد

په سمسټر کې د درسي ساعتونو مجموعه

د اونۍ درسي ساعتونه

اړوند څانګه

د کريډيټ شمېر

د مضمون نوعیت

د مضمون کوډ نمبر

د مضمون نوم

شمېره

مجموعه

عملي

نظري

LP-LA 0106

 

۳۲

۲

 

۲

خصوصي حقوق

۲

اساسي

LP-LA 0206

مبادي حقوق (۲)

1

نه لري

۳۲

۲

 

۲

عمومي

۲

تخصصيی

LP-LA 0216

جاپیریال ساتنی حقوق

2

نه لري

۳۲

۲

 

۲

عمومۍ حقوق

۲

اساسي

LP-LA 0217

د نړیوالو سازمانونو حقوق

۳

نه لري

۳۲

۲

 

۲

خصوصي حقوق

۲

تخصصي

LP-LA 0218

فقهي – حقوقي متون

۴

نه لري

۴۸

۳

 

۳

عمومي حقوق

۳

اساسي

LP-LA 0219

 معاصر حقوقي سیستمونه

۵

LP-LA 0106

0107

 

۳۲

۲

۱

۱

د جزا حقوق او جنایي علوم

۲

اساسي

LP-LA 0221

مسلکي اخلاق او سلوک

۶

نه لري

۳۲

۲

 

۲

عمومي حقوق

۲

تخصصي

LP-LA 0222

د رسنیو حقوق

۷

نه لري

۳۲

۲

 

۲

شرعیات

۲

پوهنتون شمول

SL-IC ۰۲۷۳

اسلامي ثقافت

(د اسلام عبادتي نظام)

۸

نه لري

۳۲

۲

 

۲

شرعیات

۲

پوهنتون شمول

SL-IC ۰۲۷۴

اسلامي ثقافت

(سيرت)

۹

نه لري

۳۲

۲

 

۲

ادبیات

۲

پوهنتون شمول

LI-EN 0202

خارجي ژبه

۱۰

 

۳۳۶

 

۲۱

په سمستر کی د ټولو درسي ساعتونو او کریډیتونو مجموعه

 

د حقوقو څانګې دریم سمسټر نصاب

مخکیني اړین مواد

په سمسټر کې د درسي ساعتونو مجموعه

د اونۍ درسي ساعتونه

اړوند څانګه

د کريډيټ شمېر

د مضمون نوعیت

د مضمون کوډ نمبر

د مضمون نوم

شمېره

مجموعه

عملي

نظري

نه لري

۳۲

۲

 

۲

د جزا حقوق او جنایي علوم

۲

اساسي

LP-LA 0323

د جزا عمومي حقوق(۱)

1

نه لري

۳۲

۲

 

۲

خصوصي

۲

اساسي

LP-LA 0324

د وجایبو حقوق (۱)

2

LP-LA 0111

 

۳۲

۲

 

۲

عمومي حقوق

۲

اساسي

LP-LA 0325

مالی حقوق (۱)

3

LP-LA

0106

 

۳۲

۲

 

۲

عمومي حقوق

۲

اساسي

LP-LA 0326

اساسي حقوق (۱)

4

نه لري

۳۲

۲

۱

۱

خصوصي حقوق

۲

تخصصي

LP-LA 0327

کریمنالوژي

5

LP-LA 0325

 

۳۲

۲

 

۲

عمومي حقوق

۲

تخصصي

LP-LA 0329

د کار حقوق

6

نه لري

۳۲

۲

 

۲

د جزا حقوق او جنایي علوم

۲

تخصصي

LP-LA 0330

د اسلام جزایي حقوق

7

LP-LA 0324

 

۳۲

۲

 

۲

جزا حقوق او جنایي علوم

۲

تخصصي

LP-LA 0331

جزا پیژندنه

8

نه لري

۳۲

۲

 

۲

شرعیات

۲

پوهنتون شموله

SL-IC ۰۳۷۵

اسلامي ثقافت

 (د اسلام اخلاقي نظام)

9

نه لري

۳۲

۲

 

۲

شرعیات

۲

پوهنتون شموله

SL-IC ۰۳۷۵

اسلامي ثقافت

 (د اسلام ټولنيز نظام)

10

 

۳۲۰

 

۲۰

په سمستر کی د ټولو درسي ساعتونو او کریډیتونو مجموعه

د حقوقو څانګې د څلورم سمسټر نصاب

مخکیني اړین مواد

په سمسټر کې د درسي ساعتونو مجموعه

د اونۍ درسي ساعتونه

اړوند څانګه

د کريډيټ شمېر

د مضمون نوعیت

د مضمون کوډ نمبر

د مضمون نوم

شمېره

مجموعه

عملي

نظري

LP-LA 0323

۳۲

۲

 

۲

د جزا حقوق او جنایي علوم

۲

اساسي

LP-LA 0423

د جزا عمومي حقوق(۲)

1

LP-LA 0324

۳۲

۲

 

۲

خصوصي

۲

اساسي

LP-LA 0424

د وجایبو حقوق (۲)

2

LP-LA 0325

۳۲

۲

 

۲

عمومي حقوق

۲

اساسي

LP-LA 0425

مالی حقوق (۲)

3

LP-LA 0326

۳۲

۲

 

۲

عمومي حقوق

۲

اساسي

LP-LA 0426

اساسي حقوق (۲)

4

نه لري

۳۲

۲

۱

۱

خصوصي حقوق

۲

عملي کار او مونوګراف

LP-LA 0432

حقوقي لیکنه (۱)

5

نه لري

۳۲

۲

 

۲

عمومي حقوق

۲

تخصصي

LP-LA 0433

د معادنو حقوق

6

LP-LA 0327

 

۳۲

۲

۱

۱

د جزا حقوق او جنایي علوم

۲

تخصصي

LP-LA 0434

کریمنالستیک

7

LP-LA 0110

0107

 

۳۲

۲

 

۲

خصوصي حقوق – شرعیات

۲

تخصصي

LP-LA 0435

اصول فقه

۸

 

۱۶

۱

 

۱

کمپیوټر ساینس

۱

پوهنتون شموله

CS-IS 0403

کمپیوټر

۹

نه لري

۳۲

۲

 

۲

شرعیات

۲

پوهنتون شموله

SL-IC ۰۴۷۷

اسلامي ثقافت

 (فکري پوهنه)

۱۰

نه لري

۱۶

۱

 

۱

شرعیات

۱

پوهنتون شموله

SL-IC ۰۴۷۸

اسلامي ثقافت

 (اديان او مذاهب)

۱۱

 

۳۲۰

 

۲۰

په سمستر کی د ټولو درسي ساعتونو او کریډیتونو مجموعه

د حقوقو څانګې د پنځم سمسټر نصاب

مخکیني اړین مواد

په سمسټر کې د درسي ساعتونو مجموعه

د اونۍ درسي ساعتونه

اړوند څانګه

د کريډيټ شمېر

د مضمون نوعیت

د مضمون کوډ نمبر

د مضمون نوم

شمېره

مجموعه

عملي

نظري

نه لري

۳۲

۲

 

۲

د جزا حقوق او جنایي علوم

۲

تخصصي

LP-LA 0540

د اختصاصی جزا حقوق (۱)

1

نه لري

۳۲

۲

 

۲

خصوصي حقوق

۲

تخصصي

LP-LA 0541

عیني حقوق(۱)

2

نه لري

۳۲

۲

 

۲

خصوصي حقوق

۲

تخصصي

LP-LA 0542

کورني حقوق (۱)

3

LP-LA 0106

0206

 

۴۸

۳

 

۳

عمومي حقوق

۳

اساسي

LP-LA 0543

نړیوال عمومي حقوق (۱)

4

LP-LA 0432

 

۳۲

۲

۱

۱

عمومي حقوق

۲

عملي کار او مونوګراف

LP-LA 0544

د څېړنې رویش

5

نه لري

۳۲

۲

 

۲

خصوصي

۲

تخصصي

LP-LA 0545

ټاکلي  عقدونه

6

نه لري

۳۲

۲

 

۲

خصوصي حقوق – شرعیات

۲

تخصصي

LP-LA 0546

فقهې قواعد (مدني)

7

نه لري

۳۲

۲

 

۲

خصوصي

۲

تخصصي

LP-LA 0547

د سوداګری حقوق

8

نه لري

۳۲

۲

 

۲

شرعیات

۲

پوهنتون شموله

SL-IC ۰۵۷۹

اسلامی ثقافت

( د اسلام سياسي نظام)

9

نه لري

۳۲

۲

 

۲

شرعیات

۲

پوهنتون شموله

SL-IC ۰۵۸۰

اسلامی ثقافت

( د اسلام اداري نظام)

10

 

۳۳۶

 

۲۱

په سمستر کی د ټولو درسي ساعتونو او کریډیتونو مجموعه

د حقوقو څانګې د شپږم سمسټر نصاب

مخکیني اړین مواد

په سمسټر کې د درسي ساعتونو مجموعه

د اونۍ درسي ساعتونه

اړوند څانګه

د کريډيټ شمېر

د مضمون نوعیت

د مضمون کوډ نمبر

د مضمون نوم

شمېره

مجموعه

عملي

نظري

LP-LA 0540

۳۲

۲

 

۲

د جزا حقوق او جنایي علوم

۲

تخصصي

LP-LA 0640

د اختصاصی جزا حقوق (۲)

1

LP-LA 0541

۳۲

۲

 

۲

خصوصي حقوق

۲

تخصصي

LP-LA 0641

عیني حقوق(۲)

2

LP-LA 0542

۳۲

۲

 

۲

خصوصي حقوق

۲

تخصصي

LP-LA 0642

کورني حقوق (۲)

۳

LP-LA 0543

۳۲

۲

 

۲

عمومي حقوق

۲

تخصصي

LP-LA 0643

نړیوال عمومي حقوق (۲)

(نړیوال تړونونه)

۴

LP-LA 0106

 

۴۸

۳

 

۳

عمومي حقوق

۳

اساسي

LP-LA 0648

د مدریت اصول

۵

LP-LA

0547

 

۳۲

۲

 

۲

خصوصي

۲

تخصصي

LP-LA 0649

د سوداګریزو شرکتونو حقوق

۶

LP-LA 0540

0543

۴۸

۳

 

۳

د جزا حققو او جنایي علوم

۳

تخصصي

LP-LA 0650

د جزا نړیوال حقوق

۷

LP-LA

0110

0435

0323

 

۳۲

۲

 

۲

د جزا حقوق او جنایي علوم

۲

تخصصي

LP-LA 0651

فقهي قواعد ( جزایي)

۸

نه لری

۳۲

۲

 

۲

شرعیات

۲

پوهنتون شموله

SL-IC ۰۶۸۱

اسلامي ثقافت

( د اسلام اقتصادي نظام)

۹

نه لری

۱۶

۱

 

۱

څانګې

۱

اختیاري

LP-LA 0653

( د قانون جوړوني اصول)

۱۰

 

۳۳۶

 

۲۱

په سمستر کی د ټولو درسي ساعتونو او کریډیتونو مجموعه

د حقوقو څانګې د اووم سمسټر نصاب

مخکیني اړین مواد

په سمسټر کې د درسي ساعتونو مجموعه

د اونۍ درسي ساعتونه

اړوند څانګه

د کريډيټ شمېر

د مضمون نوعیت

د مضمون کوډ نمبر

د مضمون نوم

شمېره

مجموعه

عملي

نظري

LP-LA 0540

0338

 

۳۲

۲

 

۲

د جزا حقوق او جنایي علوم

۲

تخصصي

LP-LA 0740

د اختصاصی جزا حقوق (۳)

1

LP-LA 0648

 

۳۲

۲

 

۲

عمومي حقوق

۲

تخصصي

LP-LA 0756

اداري حقوق (۱)

2

نه لري

۳۲

۲

 

۲

خصوصي حقوق

۲

تخصصي

LP-LA 0757

نړیوال خصوصي حقوق (۱)

3

نه لري

۳۲

۲

 

۲

خصوصي حقوق

۲

تخصصي

LP-LA 0758

د مدني محاکماتو اصول (۱)

4

LP-LA 0540

0323

۳۲

۲

 

۲

حقوق جزا او جنایي علوم

۲

تخصصي

LP-LA 0759

د جزایي اجرااتو اصول (۱)

5

نه لري

۴۸

۳

 

۳

خصوصي

۳

تخصصي

LP-LA 0760

د میراث حقوق

6

نه لري

۳۲

۲

 

۲

خصوصي حقوق

۲

تخصصي

LP-LA 0761

د سوداګریزو شخړو د حل رویش

7

نه لري

۹۶

۶

۴

۲

څانګې

۲

عملي کار او مونوګراف

LP-LA 0762

حقوقي کلنیک

8

LP-LA 0106

 

۳۲

۲

 

۲

شرعیات

۲

پوهنتون شموله

SL-IC ۰۷۸۲

اسلامي ثقافت

( قران او معاصر علوم)

9

 

۳۲

۲

 

۲

د جزا حقوق او جنایي علوم

۲

اختیاري

LP-LA 0765

د دفاع وکالت

10

 

۳۸۴

 

۲۱

په سمستر کی د ټولو درسي ساعتونو او کریډیتونو مجموعه

د حقوقو څانګې د اتم سمسټر نصاب

مخکیني اړین مواد

په سمسټر کې د درسي ساعتونو مجموعه

د اونۍ درسي ساعتونه

اړوند څانګه

د کريډيټ شمېر

د مضمون نوعیت

د مضمون کوډ نمبر

د مضمون نوم

شمېره

مجموعه

عملي

نظري

LP-LA 0756

۳۲

۲

 

۲

عمومي حقوق

۲

تخصصي

LP-LA 0856

اداري حقوق (۲)

1

LP-LA 0757

۳۲

۲

 

۲

خصوصي حقوق

۲

تخصصي

LP-LA 0857

نړیوال خصوصي حقوق (۲)

2

LP-LA 0758

۳۲

۲

 

۲

خصوصي حقوق

۲

تخصصي

LP-LA 0858

د مدني محاکماتو اصول (۲)

4

LP-LA 0759

۳۲

۲

 

۲

حقوق جزا او جنایي علوم

۲

تخصصي

LP-LA 0859

د جزایي اجرااتو اصول (۲)

3

LP-LA 0547

 

۳۲

۲

 

۲

خصوصي

۲

تخصصي

LP-LA 0867

نړیوال سوداګریز حقوق

5

نه لري

۳۲

۲

۱

۱

د جزا حقوق او جنایي علوم / طب

۲

تخصصي

LP-LA 0868

عدلي طب

6

نه لري

۶۴

۴

۴

 

څانګې

۴

عملي کار او مونوګراف

LP-LA 0869

مونوګراف

7

LP-LA 0543

0643

 

۳۲

۲

 

۲

عمومي حقوق

۲

تخصصي

LP-LA 0870

دیپلوماتیک او کنسلي حقوق

8

 

۳۲

۲

 

۲

شرعیات

۲

پوهنتون شموله

SL-IC ۰۸۸۳

اسلامي ثقافت

(اسلامي تمدن)

9

 

۱۶

۱

 

۱

عمومي حقوق

۱

اختیاري

LP-LA 0873

هوايي حقوق

10

 

۳۸۴

 

۲۱

په سمستر کی د ټولو درسي ساعتونو او کریډیتونو مجموعه


2024-Jul-20