کومه پانه چې تاسو په لټه کې وه ونه موندل شوه !


کور پانی ته راستون شئ
2024-Jul-20